නව නිවස විකිණීමට. 

කඩුවෙල-පිටකොටුව (අවිස්සාවේල්ල) ලෝලෙවල් මාර්ගයට මීටර් 500යි.(අංගොඩ ටයර් කඩේ හන්දිය)

ගුවන්තොටුපල සහ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයට කි.මී 4.5යි..

කැළණිය රජ මහා විහාරයට මිනිත්තු පහයි.

නිවසට අඩි 10 පිවිසුම් මාර්ගය.පර්චස් 6යි.

බිම් සැලසුම සහ නිවාස සැලසුම අනුමත සහ නිරවුල් පිරිසිදු ඔප්පුව සඳහා බැංකු ණය පහසුවෙන් ලබාගත හැක.

උඩුමහල සඳහා ස්ලැබ් සහ පිටතින් තරප්පුපෙල දමා ඇත.කාමර 2යි.(ප්‍රධාන නිදන කාමරය එල්.ජී.ඉන්වර්ටර් වායු සමීකරන) නිස්කලංක වටපිටාව.

අපේක්ෂිත මුදල රුපියල් මිලියන 14යි.0767813989 / 0715141051.