මිනුවන්ගොඩ කොළඹ ප්‍රධාන පාරට මීටර් 800 දුරින් පර්චස් 151ක හරි හතරුස් පොල් ගස් සහිත ඉඩම , වටේටම කම්බි වැට ගසා ඇත. සියලු පහසුකම් ඇත.