වික්‍රමසිංහපුර බත්තරමුල්ල කාමර 5 ක් හා නාන කාමර  2ක් සහිත, පවුල් දෙකකට උවද සෑහෙන දෙමහල් නිවාසක් විකිණීමට තිබේ. හෝකන්දර පාරේ keells එකට විනාඩි 5 කි. ITN එකට විනාඩි  10 කි. වාහන නැනැවැත්වීමට ඉඩ පහසුව ඇත. මිලියන  14කි. මිල ගනන් සාකච්ඡා  කර ගත හැක.

බණ්ඩාර 

0783297994