පිළියන්දල නගරයට මීටර් 300 දුරින් පිහිටි අංගසම්පූර්ණ නව නිවස විකිණීමට. නිදන කාමර 3 නාන කාමර 1 කෑම කාමරය කුස්සිය පැන්ට්‍රි කබඩි සහිතව පිටතින් පිහිටි වැසිකිලි හා ස්නාන පහසුකම්. පර්චස් 6 ලංකා බැංකුවේ ණයක් ලබා ගෙන ගෙවා නිම කර ඇත. ලක්ෂ 130. මිල සාකච්ඡා කල හැක. ගෙවීමේ පහසුකමක් සලකා බැලිය හැක. 0761161669.