ඔරුගොඩවත්ත පුරදොර නිවාස සන්කීර්නයේ පලමු නිවස විකිණීමට 

නිදන කාමර 1

සාලය

මුලුතැන්ගෙය

ටියිල් අල්ලූ නානකාමරය

වාහන 2 නවතා තැබිය හැකිය