1. ⁣අලුත්ම කොන්ක්‍රීට් කපන මැෂිම මුදල් හදිසියක් නිසා විකුණනු ලැබේ