තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලකි.දෙවන තට්ටුව නිවස සහ බිම් මහළේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයකි.කොළඹ නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා ඇත.එළියෙන්ද දෙවන මහළට ඇතුළු විය හැකි පරිදි සකසා ඇත.දැනට දෙවන මහළේ සැලෝන් එකක් ඇත